بایگانی برچسب ها: بحران آب

صرفه جویی با تراریخته (GMO)

دانشمندان در آزمایشگاه ملی اوک ریج آمریکا، مجموعه ای از ژن های مقاوم به خشکی در برخی گیاهان را شناسایی کردند. این ژن ها گیاهان مقاوم به خشکی را قادر به زنده ماندن در شرایط نیمه خشک می کنند. با توجه به اینکه در شرایط کم‌آبی کنونی کشاورزی عمده آب شیرین موجود را مصرف می‌کند، […]

هیدروژل؛ افسانه یاواقعیت؟

دستیابی به موفقیت توسط مهندسان راه حل جدیدی را از طریق فن آوری خورشیدی فراهم می کند که رطوبت را از هوا جذب می کند و آن را به عنوان آب پاک و قابل استفاده تبدیل می کند. این ابَراسفنج جاذب می تواند در شرایط فاجعه، مناطق فقیرنشین و کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد.